THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Kế hoạch cải cách hành chính Kế hoạch cải cách hành chính

Kế hoạch Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính trên địa bàn tình
Ngày 06/08/2013, UBND ban hành quyết định số 1698/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính trên địa bàn tình

Nội dung chi tiết file đính kèm