THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Kế hoạch cải cách hành chính Kế hoạch cải cách hành chính

Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và báo cáo cải cách hành chính
Ngày 08/05/2012, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành văn bản số 2539/UBND- SNV về việc xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và báo cáo cải cách hành chính

Theo đó thì thời gian quy định cho các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và báo cáo gửi UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) cụ thể như sau:

  • Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm là trước ngày 20/11 hàng năm
  • Báo cáo tháng gửi trước ngày 15 của tháng
  • Báo cáo quý gửi trước ngày 05 tháng cuối cùng của mỗi quý
  • Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 05/6
  • Báo cáo năm gửi trước ngày 25/11 hàng năm

Nội dung chi tiết file đính kèm