THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin trong nước Tin trong nước

Tuyển dụng viên chức Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2013.
Ngày 14/10/2013, Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có thông báo số 49/TB-CCVTLT về tuyển dụng viên chức Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2013.