THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Kinh nghiệm cải cách Kinh nghiệm cải cách

Xác định vị trí việc làm là nhiệm vụ không thể thiếu trong quản lý nhân sự
Nhằm hướng đến mục tiêu đổi mới phương pháp quản lý, sử dụng, đánh giá công chức, viên chức trên từng lĩnh vực cụ thể, sắp xếp bố trí nhân lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo khoa học, hiệu quả, công khai, minh bạch, phát huy được năng lực, khả năng công tác của công chức, viên chức ở từng cơ quan, đơn vị, ngày 04/9/2013, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 6198/KH-UBND xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
     Đối tượng, phạm vi áp dụng của Đề án là tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Nội dung chính của Đề án là thống kê thực trạng vị trí việc làm, biên chế, cơ cấu công chức theo ngạch, viên chức  theo chức danh nghề nghiệp; xác định thực trạng công việc, số lượng người của từng vị trí việc làm và đề xuất vị trí việc làm, số biên chế cần thiết để bố trí, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm.
Trong 04 ngày từ ngày 08/10/2013 đến 11/10/2013, Sở Nội vụ đã phối hợp với trường Đại học Nội vụ - Bộ Nội vụ tổ chức bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng xác định vị trí việc làm đến tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tại lớp học, các học viên đã được nghe các đồng chí đại diện các Vụ Công chức – Viên chức, Vụ Tổ chức biên chế thuộc Bộ Nội vụ, giảng viên trường Đại học Nội vụ phổ biến, hướng dẫn những nội dung cơ bản của Nghị định số 41/2012/NĐ-CP, Nghị định số 36/2013/NĐ-CP, Thông tư số 14/2012/TT-BNV và Thông tư số 05/2013/TT-BNV. Bên cạnh đó, các học viên còn được hướng dẫn các phương pháp, kỹ năng để xác định vị trí việc làm và các ví dụ thực tế khi xác định vị trí việc làm. 
    Có thể nói thuật ngữ "vị trí việc làm" tuy không phải là mới trong cách tiếp cận đối với khu vực tư nhân khi đề cập tới vấn đề nhân sự và sử dụng nhân sự, nhưng trong nền công vụ của nước ta hiện nay, thì đây lại là một vấn đề mới được tiếp cận. Đặc biệt là từ khi chúng ta đề cập tới vấn đề chuyển đổi mô hình công vụ chức nghiệp sang mô hình công vụ việc làm. 
    Theo khoản 3 điều 7 Luật Cán bộ, công chức thì vị trí việc làm là: Công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 
    Tại Khoản 1, điều 7 của Luật Viên chức có ghi: "Vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng, là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
     Theo đó, các vấn đề liên quan đến công chức, viên chức đều gắn với vị trí việc làm; đặc biệt là các vấn đề sau:
+ Vị trí việc làm là căn cứ đầu tiên để xác định biên chế công chức, xác định số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp.
+ Tuyển dụng và bố trí sử dụng công chức, viên chức theo vị trí việc làm.
+ Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo vị trí việc làm.
     Vị trí việc làm trong một cơ quan, tổ chức bao gồm: Các vị trí lãnh đạo, quản lý; các vị trí thừa hành, thực thi. Mỗi vị trí việc làm nhất định bao giờ cũng có bản mô tả công việc với các yêu cầu về phẩm chất, trình độ, năng lực và hiểu biết tương ứng với một ngạch công chức cụ thể. Trong đó, một số vị trí việc làm giữ các cương vị lãnh đạo, quản lý; còn lại là các vị trí việc làm mang tính thực thi, thừa hành. Số lượng các vị trí thực thi, thừa hành bao giờ cũng phải nhiều hơn các vị trí lãnh đạo, quản lý. 
     Có thể chỉ có một loại vị trí nhưng lại có nhiều loại công việc khác nhau cho loại vị ví đó nên sẽ có nhiều vị trí việc làm khác nhau ở các cơ quan khác nhau. Ví dụ có một loại vị trí là "lãnh đạo, quản lý cấp phòng" nhưng vì gắn với yếu tố "chức vụ" nên có thể có vị trí là "trưởng phòng", có thể có vị trí là "phó phòng". Và vì gắn với yếu tố "công việc" nên sẽ có nhiều vị trí việc làm khác nhau như: Trưởng phòng kế toán, phó phòng kế toán; trưởng phòng hành chính, phó phòng hành chính; …Đồng thời, tổ chức Nhà nước mang tính cấp bậc giữa các cơ quan từ trung ương tới địa phương nên vị trí ở đây cũng chính là vị trí theo cấp bậc giữa các cơ quan. Do đó, có thể có cùng một vị trí lãnh đạo, quản lý; cùng một loại công việc nào đó nhưng ở các cấp khác nhau cũng sẽ khác nhau về vị trí việc làm. Ví dụ như một người đứng đầu, phụ trách về công tác hành chính của một cơ quan cấp huyện sẽ có vị trí việc làm khác với một người đứng đầu, phụ trách về công tác hành chính của cơ quan cấp tỉnh.
     Bản chất của việc xác định vị trí việc làm là xem xét trong một cơ quan, đơn vị có bao nhiêu vị trí việc làm và cần bao nhiêu người để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đó. Điều này sẽ giúp tuyển đúng người cho công việc. Vị trí việc làm được hiểu là chỗ làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Vị trí việc làm có thể có một hoặc nhiều công việc, có tính thường xuyên, lặp đi lặp lại chứ không bao gồm những công việc thời vụ, tạm thời. 
     Ý nghĩa của công việc này nhằm sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức; phát hiện những chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các vị trí việc làm, các cơ quan, tổ chức; phục vụ hiệu quả cho hoạt động tuyển dụng, bố trí sử dụng, đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức, đánh giá quy hoạch cán bộ. Muốn xác định vị trí việc làm không chỉ xác định qua khối lượng, số lượng công việc phải thực hiện ở một vị trí nhất định trong tổ chức bộ máy mà quan trọng hơn là phải xác định được đặc điểm, đặc thù, tính phức tạp và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cần thiết để thực hiện công việc đó. 
      Việc xác định vị trí việc làm là một bước chuyển trong công tác quản lý công chức, viên chức từ hệ thống quản lý theo chức nghiệp sang quản lý trên cơ sở kết hợp tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm. Đây là một trong những điểm rất quan trọng, vì thông qua đó, chúng ta mới xóa bỏ hoàn toàn các cơ chế xin- cho biên chế, đồng thời phân định rõ ai là người làm việc tốt, ai làm chưa tốt. Qua đó, giúp cho việc tuyển dụng tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Việc xây dựng hệ thống vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị là một vấn đề mới, lần đầu tiên được thực hiện ở Việt Nam nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng, do đó không tránh khỏi một số trở ngại lớn. Thứ nhất, đây là một việc làm mới, đòi hỏi phải có quyết tâm cao. Xác định vị trí việc làm sẽ là cơ sở và căn cứ để thay đổi cơ chế quản lý đội ngũ công chức, viên chức nên gặp nhiều sức cản từ những người vẫn tư duy theo lối cũ và không muốn đổi mới, đặc biệt là những đối tượng thực hiện cung cấp thông tin. Thứ hai, thực trạng bố trí, sử dụng công chức, viên chức dựa trên thâm niên, kinh nghiệm công tác, tình trạng công chức, viên chức làm trái ngành, trái nghề so với chuyên môn đào tạo là phổ biến. Vì vậy, khi xác định vị trí việc làm sẽ gặp khó khăn trong việc sắp xếp đội ngũ. Chính vì vậy, để thực hiện được mục tiêu đổi mới phương pháp quản lý, sử dụng, đánh giá công chức, viên chức của tỉnh đề ra, đòi hỏi quyết tâm chính trị của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và ý thức của mỗi công chức, viên chức trong toàn tỉnh.
               Nguyễn Thị Huệ- Văn phòng Sở