Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại UBND cấp huyện
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
2 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
3 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
4 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
5 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
6 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
7 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
8 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
9 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
10 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
11 Đăng ký khi hợp tác xã tách Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
12 Đăng ký khi hợp tác xã chia Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
13 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
14 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
15 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
16 Đăng ký thành lập hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
17 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
18 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Lao động - Tiền lương
19 Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh Hoạt động xây dựng
20 Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh Hoạt động xây dựng
Hiển thị 1 - 20 of 282 kết quả.
của 15