Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Tài Chính
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ-CÔNG SẢN
2 Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ-CÔNG SẢN
3 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ-CÔNG SẢN
4 Tiếp công dân tại cấp tỉnh LĨNH VỰC THANH TRA TÀI CHÍNH
5 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh LĨNH VỰC THANH TRA TÀI CHÍNH
6 Xử lý đơn tại cấp tỉnh LĨNH VỰC THANH TRA TÀI CHÍNH
7 3. Cấp phát mã số quan hệ ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách) thuộc ngân sách cấp huyện, thành phố; ngân sách cấp xã, phường, thị trấn. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH
8 2. Cấp phát mã số quan hệ ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (Đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác cơ quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách tỉnh). LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH
9 1. Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH
10 4. Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh LĨNH VỰC THANH TRA TÀI CHÍNH
11 3. Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh LĨNH VỰC THANH TRA TÀI CHÍNH
12 7. Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
13 6. Cấp Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư XDCB giai đoạn giai đoạn thực hiện đầu tư (Chủ đầu tư dự án đầu tư XDCB ở các giai đoạn thực hiện đầu tư năm trong kế họach vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm thuộc cấp ngân sách tỉnh). LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
14 5. Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện dự án”) đã đăng ký mã số sử dụng Ngân sách tỉnh. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
15 4. Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư XDCB giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Chủ đầu tư dự án đầu tư XDCB ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư năm trong kế họach vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách tỉnh). LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
16 3. Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện dự án”) đã đăng ký mã số sử dụng Ngân sách (huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn). LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
17 2. Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư XDCB giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư năm trong kế họach vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách huyện, thành phố; cấp ngân sách xã, phường, thị trấn). LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
18 1. Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư XDCB giai đoạn thực hiện đầu tư (Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư năm trong kế họach vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách huyện, thành phố; cấp ngân sách xã, phường, thị trấn). LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
19 Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ-CÔNG SẢN
20 Trình tự thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ-CÔNG SẢN
Hiển thị 1 - 20 of 24 kết quả.
của 2