Báo cáo, thống kê Báo cáo, thống kê

Tài liệu cuộc họp sáng ngày 20/9/2017 - Thông qua Bộ chỉ số CCHC cấp huyện, xã và triển khai dịch vụ công theo yêu cầu củaThủ tướng Chính phủ
Tài liệu tại file đính kèm

Bộ chỉ số

Triển khai dịch vụ công