Báo cáo, thống kê Báo cáo, thống kê

Báo cáo tình hình triển khai công tác cải cách hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 7/12/2015, UBND tỉnh có Báo cáo số 252/BC-UBND Báo cáo tình hình triển khai công tác cải cách hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo số 252/BC-UBND