Báo cáo, thống kê
Thực hiện Quyết định số 2948/QĐ-BNV ngày 28/12/2017 và Quyết định số 22/QĐ-BNV ngày 05/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ có Văn bản số 63/SNV-CCHC ngày 17/01/2018 đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện việc tự chấm điểm các tiêu chí, lĩnh vực theo thẩm quyền.
Ngày 07/12/2017, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 1593/SNV-CCHC thông báo lịch chấm điểm Chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2017.
Ngày 9/12/2016, UBND tỉnh có báo cáo số 224A/BC-UBND về hình triển khai công tác cải cách hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 7/12/2015, UBND tỉnh có Báo cáo số 252/BC-UBND Báo cáo tình hình triển khai công tác cải cách hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 13/6/2016, UBND tỉnh có báo cáo số 64/BC-UBND về việc Báo cáo tình hình triển khai công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 29/6/2015, UBND tỉnh có Báo cáo số 84/BC-UBND về việc báo cáo sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn I (2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 27/4/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1000/QĐ-UBND công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2015 của các Sở, ban, ngành, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. Chi tiết kết quả trong các file đính kèm dưới đây:
Ngày 21/04/2014, Bộ Nội vụ có công văn số 1315/BNV-TH về việc báo cáo các số liệu về công tác cán bộ nữ
Ngày 25/01/2014, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2014, Bộ Nội vụ đã trình bày Báo cáo kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 (PAR INDEX 2012) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.