Tin tức
Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các chương trình kế hoạch của nhà nước về CCHC, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã kịp thời ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo chỉ đạo công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh và xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác chỉ đạo điều hành năm 2013. Công tác CCHC tại các sở, ban, ngành, địa phương trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả.