Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo về công tác Cải cách hành chính
Hệ thống một số Văn bản chỉ đạo triển khai công tác CCHC của UBND tỉnh

 

 

 

Chi tiết xem tại file đính kèm:

Quyết định 2856/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 về KH nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI

Công văn số 493/UBND-SNV ngày 18/01/2019 về chấn chỉnh một số nội dung trong công tác CCHC

Công văn số 4410/UBND-SNV ngày 10/5/2019 về nhân rộng, áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC

Công văn số số 4824/UBND-SNV ngày 22/5/2019 về triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số PAPI 

Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 28/6/2019 về cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019

- Công văn số 7673/UBND-SNV ngày 02/8/2019 về triển khai các giải pháp cải thiện Chỉ số PAR INDEX, SIPAS

 

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.