Triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước năm 2018
Ngày 02/8/2018, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 87KH-UBND khảo sát sự hài lòng của tổ chức, người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018.

 

Để có đánh giá tổng quan về sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước và có giải pháp tối ưu cho công tác chỉ đạo điều hành trong thời gian tới để nâng cao chất lượng CCHC, cải thiện chỉ số CCHC và tăng tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, ngày 27/12/2016 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Trên cơ sở Đề án trên, năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND khảo sát sự hài lòng của tổ chức, người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đây là lần đầu tiên UBND tỉnh thực hiện điều tra khảo sát xã hội học quy mô lớn trên địa bàn toàn tỉnh nhằm mục đích khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính công, dịch vụ công, giúp UBND tỉnh kịp thời nắm được chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính công, cung cấp dịch vụ công và năng lực, đạo đức của công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, qua đó thu thập ý kiến của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp để định hướng các giải pháp cải thiện chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính công, dịch vụ công và nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức, cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bệnh viện Bà Rịa – một đơn vị được điều tra xã hội học năm 2017

          Qua điều tra khảo sát, kết quả tổng quan năm 2017 như sau: Sự hài lòng về lĩnh vực Y tế đạt 76,23%; Sự hài lòng về  thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Thủ tục 3 trong 1 ) đạt 92,45%. Sự hài lòng về thủ tục hành chính đăng ký lập hộ kinh doanh đạt 93%.

          Kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính công, dịch vụ công năm 2017 đã đánh giá tương đối trung thực, khách quan hầu hết các khía cạnh tổ chức, cá nhân quan tâm, đánh giá, yêu cầu đối với cơ quan nhà nước. Qua kết quả khảo sát, đã cho thấy sự hài lòng cao của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh đối với quá trình, kết quả khi thực hiện thủ tục hành chính, hoặc dịch vụ khám chữa bệnh, đặc biệt là sự hài lòng cao đối với thủ tục hành chính Đăng ký cấp giấy phép kinh doanh và thủ tục 3 trong 1 vượt cao so với mục tiêu chung của toàn quốc là nâng sự hài lòng của tổ chức, công dân lên mức 80%. Tuy nhiên, qua kết quả khảo sát cho thấy bên cạnh những mặt tích cực đạt được, vẫn còn nhiều điểm hạn chế, trong đó, tỷ lệ người dân hài lòng về chất lượng khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh chưa cao.

          Tại Hội nghị tổng kết Công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017, Lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành tiếp tục duy trì và phát huy những điểm mạnh của các cơ quan, đơn vị đã đạt được, đồng thời khẩn trương rà soát, khắc phục các hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ để người dân chưa hài lòng qua kết quả khảo sát đã chỉ ra, thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục điều tra đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính, ngày 02/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về việc khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Công tác điều tra sự hài lòng của người dân, tổ chức năm 2018 khảo sát các lĩnh vực được xem là nhạy cảm trong việc giải quyết thủ tục hành chính như lĩnh vực Thuế, thủ tục cấp phép xây dựng cấp huyện và đăng ký kết hôn của UBND cấp xã với quy mô 4.000 phiếu điều tra. Ngoài ra, UBND tỉnh giao Bưu điện tỉnh là đơn vị độc lập trong việc tổ chức lấy ý kiến khảo sát từ cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nhằm tăng cường tính minh bạch, khách quan từ đơn vị điều tra xã hội học. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát công tác điều tra xã hội học trên địa bàn toàn tỉnh.

Khảo sát viên Bưu điện tỉnh phỏng vấn trực tiếp tại địa chỉ người dân năm 2018

Với sự chuẩn bị tích cực và chu đáo trong công tác điều tra khảo sát sự hài lòng năm 2018, kết quả điều tra, khảo sát sự hài lòng sẽ đảm bảo khách quan, chính xác, đo lường được sự hài lòng của cá nhân, tổ chức  và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh. Kết quả điều tra khảo sát sẽ được công bố tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018, qua đó, Lãnh đạo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các giải pháp khắc phục ngay các điểm hạn chế trong việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối và doanh nghiệp với cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo./.

                                                            Ngô Minh Dũng – Sở Nội vụ

 

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.