Kế hoạch tuyển dụng Viên chức Ban quản lý trung tâm hành chính - chính trị tỉnh
Ngày 30/5/2018, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 146/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng Viên chức Ban quản lý trung tâm hành chính - chính trị tỉnh

Nội dung chi tiết xem tại File đính kèm./

Quyết định số 146/QĐ-SNV 

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.