Triển khai chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính PAR INDEX 2017 cấp tỉnh
Thực hiện Quyết định số 2948/QĐ-BNV ngày 28/12/2017 và Quyết định số 22/QĐ-BNV ngày 05/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ có Văn bản số 63/SNV-CCHC ngày 17/01/2018 đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện việc tự chấm điểm các tiêu chí, lĩnh vực theo thẩm quyền.

 

Chi tiết xem tại:

Phân công chấm điểm: Văn bản số 63/SNV-CCHC

Quyết định 2948/QĐ-BNV

Phụ lục 2 mẫu phụ lục báo cáo cấp tỉnh

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.