Tài liệu cuộc họp chiều ngày 20/9/2017 - Thông qua Bộ chỉ số CCHC của các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh
Tài liệu tại File đính kèm

Dự thảo Bộ chỉ số 

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.