Tài liệu họp triển khai cung cấp DVCTT mức độ 3, mức độ 4 năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
Tài liệu tại file đính kèm

Bao gồm:

- Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017

- Công văn 2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016 (đối chiếu)

- Lộ trình cung cấp dịch vụ công đến năm 2020 của tỉnh (đối chiếu)

- File danh mục TTHC yêu cầu cung cấp DVCTT (cấp Bộ-cấp tỉnh; cấp huyện-cấp xã) để thực hiện.

Tài liệu

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.