Tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Đề án 1956
Chương trình tài liệu khung của các Bộ, ngành Trung ương chuyển giao cho địa phương theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và Quyết định số 294/QĐ-BNV ngày 03/4/2012 của về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo CBCC xã theo Đề án 1956 giai đoạn 2013-2015.

1. Chức danh Văn phòng – Thống kê

- Quản trị văn phòng

- Soạn thảo văn bản

- Văn thư

- Lưu trữ

- Thống kê

- Ứng dụng CNTT vào công tác văn thư (Hướng dẫn cài đặt; Phần 1, 2, 3, 4, 5, 6)

- Ứng dụng CNTT vào công tác lưu trữ (Tham khảo; Phục lục; Hướng dẫn cài đặt lưu trữ, Hướng dẫn cài đặt lưu trữ miền núi, Hướng dẫn cài đặt 2; Hướng dẫn cài đặt 2; Mục lục; Phần 1,2,3,4,5,6) 

2. Chức danh Tư pháp – Hộ tịch

3. Chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường

- Nông nghiệp, Xây dựng nông thôn mới

- Xây dựng (Chương trình, lời mở đầu, Chuyên đề 1,2,3,4,5,6)

- Địa chính – Môi trường

4. Chức danh Văn hóa – Xã hội

- Văn hóa (Q1, Q2)

- Lao động – Thương binh và Xã hội

7. Chức danh Tài chính – Kế toán

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.