Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

 

 

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây được gọi là các cơ quan, đơn vị) căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế có trách nhiệm quán triệt, triển khai Chỉ thị 14/CT-TTg tại các cơ quan, đơn vị. Trong đó chú trọng các nội dung sau:

- Quán triệt nguyên tắc Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra mất an toàn, an ninh mạng, lộ lọt bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị mình quản lý.

- Tăng cường nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin, an ninh mạng; tổ chức phổ biến, quán triệt Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình.

- Cử cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm về an toàn, an ninh mạng tại cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng, giám sát, bảo vệ hệ thống thông tin nội bộ của cơ quan, đơn vị (tùy quy mô của đơn vị có thể tự thực hiện hoặc lựa chọn đơn vị có đủ năng lực thực hiện). Thông báo thông tin đầu mối thực hiện giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cho Sở Thông tin và Truyền thông trước 31 tháng 12 năm 2019 và khi có sự thay đổi để theo dõi phối hợp. Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh trong giám sát, chia sẻ thông tin, kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng, xử lý nguy cơ và ứng cứu sự cố an toàn thông tin, an ninh mạng.

- Bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm, giai đoạn 5 năm và các dự án công nghệ thông tin (trong trường hợp chủ đầu tư chưa có hệ thống kỹ thuật hoặc thuê dịch vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng chuyên biệt đáp ứng được các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ).

- Ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ của doanh nghiệp trong nước đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh mạng theo quy định của pháp luật đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên, các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử.

- Tăng cường ứng dụng chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ đã cấp cho các cơ quan, đơn vị và các cá nhân; quản lý và sử dụng thiết bị, khóa bí mật (USB Token) theo đúng quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

- Tham mưu, tổ chức thực thi và kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong các cơ quan nhà nước của tỉnh.

- Làm đầu mối chuyên trách về an toàn thông tin mạng, tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước của tỉnh; điều phối tổ chức xử lý nguy cơ, ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin mạng trong hệ thống cơ quan nhà nước thuộc tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên trách về an toàn, an ninh mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong giám sát, chia sẻ thông tin, kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng và xử lý nguy cơ, ứng cứu sự cố. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với Công an tỉnh và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh trong hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh mạng phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh rà soát, đề xuất giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại được nêu tại kết quả đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2018 do Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 10 năm 2019.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hàng năm rà soát, kiểm tra, đánh giá đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên của tỉnh và báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 14 tháng 12.

- Tổ chức giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, bảo vệ các hệ thống thông tin cài đặt tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh và các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên của tỉnh (tự thực hiện hoặc lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp có đủ năng lực để thực hiện); thông báo thông tin đầu mối thực hiện giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trước ngày 31 tháng 12 năm 2019 và khi có sự thay đổi về thông tin đầu mối. Việc lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp kiểm tra, đánh giá độc lập với tổ chức, doanh nghiệp giám sát, bảo vệ đối với hệ thống thông tin.

 

- Hàng năm tham mưu tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các thành viên Đội ứng cứu, Tổ chuyên trách về an toàn thông tin mạng; xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng cho cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước của tỉnh.

3. Công an tỉnh có trách nhiệm:

- Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc lĩnh vực do Công an tỉnh chịu trách nhiệm quản lý trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong hoạt động thẩm định cấp độ và bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh.

4. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có trách nhiệm:

- Tăng bảo đảm an toàn, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc lĩnh vực do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chịu trách nhiệm quản lý trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong hoạt động thẩm định cấp độ và bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm:

- Ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển, vốn chi sự nghiệp thường xuyên hàng năm cho các cơ quan, đơn vị trong triển khai hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

- Trong quá trình thẩm định, cân đối nguồn vốn cho các dự án công nghệ thông tin, bảo đảm bố trí đạt tối thiểu 10% trong tổng kính phí triển khai dự án công nghệ thông tin hàng năm (trong trường hợp chủ đầu tư chưa có hệ thống kỹ thuật hoặc thuê dịch vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng chuyên biệt) cho việc đáp ứng được các quy chế, quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

- Định hướng, hướng dẫn các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo nhân lực an toàn, an ninh mạng đáp ứng nhu cầu thị trường trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh triển khai các chương trình truyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh mạng trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

7. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các sở, ngành liên quan công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thúc đẩy nghiên cứu - phát triển, khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng trên địa bàn.

- Khuyến khích, đẩy mạnh, tăng cường các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực an toàn, an ninh mạng.

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai thực thi các quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, thực thi, cơ chế tương tác, công cụ, phương tiện để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet (ISP) trên địa bàn có trách nhiệm:

- Thiết lập đầu mối phụ trách, chuyên trách an toàn, an ninh thông tin mạng để bảo vệ hệ thống thông tin, khách hàng trên địa bàn; Triển khai các biện pháp kỹ thuật, công cụ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

- Tham gia hỗ trợ các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng, đoàn thể giám sát, bảo vệ, kiểm tra và xử lý nguy cơ gây mất an toàn thông tin cũng như ứng cứu sự cố an toàn, an ninh thông tin mạng trên địa bàn dưới sự điều phối của Sở Thông tin và Truyền thông.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu tại văn bản này và các văn bản có liên quan. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo và kiến nghị (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) để giải quyết.

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn