Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức nhân rộng mô hình thực hiện cơ chế một cửa tại đơn vị sự nghiệp y tế
Thực hiện Kế hoạch triển khai nhân rộng việc thực hiện mô hình một cửa tại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 02/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1979/QĐ-UBND về việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại Bệnh viện Lê Lợi, Trung tâm Giám định y khoa và Bệnh viện Tâm thần.

 

Năm 2017, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lựa chọn Bệnh viện Bà Rịa là đơn vị sự nghiệp đầu tiên thí điểm thực hiện cơ chế một cửa trong cung cấp dịch vụ công đến người dân. Qua hơn 01 năm triển khai thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại bệnh viện Bà Rịa đã tạo được sự đồng thuận cao của người dân. Theo kết quả khảo sát do Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Tổ chức sáng kiến Việt Nam khảo sát, công bố ngày 27/3/2018, Bệnh viện Bà Rịa được xếp vào 5 bệnh viện rất tốt về chỉ số hài lòng của người bệnh (PSI) trong số 29 bệnh viện được khảo sát trên toàn quốc.

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2019, trên cơ sở kết quả tích cực từ việc thực hiện cơ chế một cửa tại Bệnh viện Bà Rịa, ngày 03/6/2019 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND triển khai nhân rộng việc thực hiện mô hình một cửa tại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Mục tiêu của Kế hoạch tổ chức nhân rộng việc thực hiện mô hình một cửa tại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh là tăng cường công khai, minh bạch các thông tin, quy trình giải quyết, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch cung cấp dịch vụ công; rút ngắn thời gian giải quyết, tránh để người dân phải đi lại nhiều lần; đề cao trách nhiệm phục vụ nhân dân và kỹ năng làm việc của đội ngũ viên chức, nhân viên, tạo bước chuyển biến căn bản về phương thức giao dịch cung cấp dịch vụ công. Qua đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám sát được hoạt động cung cấp dịch vụ công của đơn vị, hạn chế hành vi sách nhiễu của viên chức, nhân viên, nâng cao mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ công lĩnh vực y tế. Tất cả các dịch vụ công lựa chọn thí điểm phải được công khai về mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ, yêu cầu, điều kiện (nếu có), quy trình và thời gian giải quyết.

Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm giám định Y khoa tỉnh

Trên cơ sở Kế hoạch nêu trên, Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh các cơ quan có liên quan trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 về việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại Bệnh viện Lê Lợi, Trung tâm Giám định y khoa và Bệnh viện Tâm thần. Theo đó, các đơn vị nêu trên sẽ thực hiện cung cấp một số dịch vụ mà người dân có nhu cầu lớn để tổ chức thực hiện theo cơ chế một cửa tại đơn vị, Bệnh viện Lê Lợi cung cấp 15 dịch vụ công, Trung tâm Giám định y khoa cung cấp 25 dịch vụ công và Bệnh viện Tâm thần cung cấp 11 dịch vụ công. 

Để vận hành cơ chế một cửa tại các đơn vị đảm bảo hiệu quả, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm đề xuất về phần mềm thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của các đơn vị. Sở Y tế chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính rà soát thống nhất mức phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính và chỉ đạo mua sắm các trang thiết bị cần thiết và tổ chức các bước triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại các đơn vị được lựa chọn triển khai. Các đơn vị được lựa chọn có trách nhiệm triển khai thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp các dịch vụ công đến cá nhân, tổ chức, chủ động đầu tư trang thiết bị cần thiết để phục vụ hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị với nguồn kinh phí từ quỹ phát triển của đơn vị sự nghiệp theo quy định.

Việc thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp y tế với quy mô hiện đại, các quy trình thủ tục công khai, minh bạch, thái độ viên chức thân thiện sẽ góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh theo đúng định hướng, mục tiêu của cải cách hành chính là hướng đến sự hài lòng của người dân, tạo tiền đề để tỉnh tiếp tục nhân rộng mô hình một cửa trong cung cấp các dịch vụ công tới các đơn vị sự nghiệp khác trên địa bàn tỉnh.

          Trần Hồng Đức - Sở Nội vụ