Biểu mẫu báo cáo Biểu mẫu báo cáo

Dự thảo Bộ tiêu chí Chỉ số CCHC 2019 - Họp ngày 09/8/19
Dự thảo Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh 2019 - đã được tổng hợp góp ý

 

 

 

 

Chi tiết xem tại các file đính kèm

Dự thảo Bộ tiêu chí họp thống nhất 08/2019

 

Dự thảo lấy ý kiến 06/2019 - tham khảo