Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH BRVT 2018
Ngày 14/5/2019, Hội đồng tuyển dụng Ban hành Thông báo số 26/TB-HĐTD về triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức hành chính BRVT 2018

 

 

 

Chi tiết xem tại file đính kèm: Thông báo số 26/TB-HĐTD

Danh sách kèm theo TB 26    và      NỘI QUY KỲ THI

và các Danh sách Phòng thi:

Danh sách thi Kiến thức chung

Danh sách thi Nghiệp vụ chuyên ngành

Danh sách thi Ngoại ngữ

Danh sách thi Tin học