Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Những kết quả đạt được trong thực hiện công tác cải cách hành chính từ năm 2016-2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình Tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 07/4/2016. Trong đó, xác định rõ nội dung, phương hướng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng nền hành chính từng bước chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, đơn vị.

Trong đó, xác định rõ nội dung, phương hướng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng nền hành chính từng bước chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, đơn vị. Trên cơ sở kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020, hàng năm, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai chi tiết công tác CCHC nhà nước đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra. Tỉnh luôn xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời căn cứ các nhiệm vụ về CCHC, từ năm 2016 đến năm 2018 UBND tỉnh đã tham mưu nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác CCHC tại tỉnh nhằm nâng cao chất lượng CCHC, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Một số công tác chỉ đạo điều hành trọng tâm về CCHC đã mang lại hiệu quả cao như sau:

           1) Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, ngày 12/12/2016 UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời trên cơ sở Quy định số 08-QĐ/TU ngày 10/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của CBCCVC trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND chọn năm 2018 là năm thực hiện kỷ cương hành chính và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Kết quả thực hiện việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính cho thấy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong CBCCVC tại đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và chất lượng phục vụ nhân dân của CBCCVC trong các cơ quan hành chính.

        2) Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả tích cực trên, đồng thời thực hiện việc giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ CCHC nói chung và giải quyết thủ tục hành chính nói riêng, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua "Giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp" trên địa bàn tỉnh kèm theo Kế hoạch số 15/KH-UBND. Kết quả là các đơn vị đã thực hiện tốt phong trào thi đua, cắt giảm khoảng 30% thời gian giải quyết TTHC, rà soát đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn cao đạt 98%.

         3) Hàng năm, sau khi các Bộ, ngành Trung ương công bố các chỉ số liên quan đến CCHC, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt các chỉ số CCHC, phân tích các tiêu chí, tiêu chí thành phần làm giảm điểm chỉ số CCHC, cơ quan có trách nhiệm liên quan đến các tiêu chí giảm điểm và đưa ra các giải pháp chỉ đạo các cơ quan liên quan chấn chỉnh, khắc phục hạn chế nhằm nâng cao chất lượng CCHC như: Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI của tỉnh giai đoạn 2017-2020; kế hoạch nâng cao chất lượng CCHC, cải thiện các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI năm 2018 và các năm tiếp theo; kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, định hướng đến năm 2020...

       4) Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, UBND tỉnh đã ban hành danh mục hồ sơ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh với 1.037 thủ tục. Theo đó, các Sở, ngành đã tích cực phối hợp với Bưu điện tỉnh để tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp, như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến, nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp trong việc lựa chọn thực hiện thủ tục hành chính.

        5) Ban hành danh mục và thực hiện cung ứng dịch vụ công mức độ 3,4 trong giải quyết hồ sơ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và lộ trình chung của tỉnh với trên 1000 thủ tục. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt khoảng 26% trên tổng số TTHC cung ứng mức độ 3, 4 và số hồ sơ được xử lý trực tuyến đạt khoảng gần 20% cho thấy sự nỗ lực của các ngành trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, giúp người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong giải quyết hồ sơ, giảm số lần đi lại, tiết kiệm chi phí. Đồng thời để nâng cao hiệu quả việc cung ứng dịch vụ công mức độ 3, 4  cấp xã, trên địa bàn UBND huyện Châu Đức đã thực hiện thí điểm đầu tư máy Scan cho 04 UBND cấp xã trên địa bàn huyện để phục vụ việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thành lập Tổ hỗ trợ thực hiện TTHC. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thực hiện TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 ngay tại địa bàn xã nơi sinh sống, mà không cần phải có trang thiết bị công nghệ thông tin, có người hướng dẫn, tiết kiệm chi phí đi lại, tiết kiệm thời gian.

Chương trình CCHC và cuộc sống của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

         6) Tăng cường công tác tuyên truyền CCHC đến người dân, doanh nghiệp để cùng chung tay thực hiện CCHC: Ban hành Kế hoạch tuyên truyền hàng năm, kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, trong đó có nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền các nội dung CCHC đến người dân, doanh nghiệp (Tổ chức hội thi tìm hiểu CCHC nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong tỉnh; Lồng ghép tuyên truyền CCHC trên các Phiếu biên nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa các cấp, trên ứng dụng Zalo…); Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tuyên truyền về CCHC trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh năm 2018 – 2019 với sự tham gia của Thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương để giải đáp thắc mắc của người dân về thủ tục hành chính, để tuyên truyền những cách làm hay, những sáng kiến mang lại hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng cho người dân, đến nay đã có 08 cơ quan, đơn vị thực hiện. Ngoài ra, Chương trình tuyên truyền Ứng dụng công nghệ thông tin (IT Today) cũng được phát sóng thường xuyên nhằm cung cấp những thông tin cập nhật nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển tải những bài phân tích chuyên sâu về các vấn đề thời sự liên quan đến công nghệ thông tin.

          7) Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính các Sở, ngành, địa phương từ năm 2013, nhưng thực hiện chấm điểm trực tiếp trên tài liệu kiểm chứng của từng đơn vị. Tuy nhiên, năm 2018, UBND tỉnh đã triển khai phần mềm ứng dụng theo dõi, chấm điểm, xếp hạng chỉ số CCHC tại tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đây là một bước tiến quan trọng trong ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi, đánh giá, xếp hạng chỉ số CCHC. Đồng thời là công cụ giúp cho UBND tỉnh theo dõi, đánh giá mức độ thực hiện công tác CCHC của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn, kịp thời rà soát chấn chỉnh hoặc biểu dương, khen thưởng.

         8) Xây dựng và triển khai Đề án mô hình một cửa tập trung cấp tỉnh từ tháng 4/2016 đến nay. Số lượng thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa tỉnh là 1.941 thủ tục, thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành. Tất cả các Thủ tục hành chính được niêm yết công khai trên Trang dịch vụ công của tỉnh và Trang Web các Sở, ngành. Hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 98,4%. Đồng thời để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, Bộ phận một cửa tỉnh triển khai một số tính năng mới như: dịch vụ nhắn tin thông báo tiến độ giải quyết hồ sơ, qua đó đã triển khai đã cung cấp trên 200.000 tin nhắn miễn phí đến tổ chức, công dân; Phối hợp với Bưu Điện tỉnh để thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, công dân đối với 933 Thủ tục hành chính; Thường xuyên thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong thực thi công vụ của công chức một cửa. Việc thực hiện mô hình một cửa tập trung cấp tỉnh đã tạo được sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, tạo được sự chuyển biến nhận thức trong đội ngũ lãnh đạo các Sở, ban, ngành đối với công tác CCHC nói chung và công tác giải quyết hồ sơ hành chính nói riêng. Việc thực hiện mô hình một cửa là đầu mối tương tác giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp, giúp cung cấp và kiểm soát đối với toàn bộ hoạt động cung cấp dịch vụ hành chính công theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, là đầu mối cung cấp số liệu cho Lãnh đạo tỉnh để kịp thời chỉ đạo, điều hành.

Trên cơ sở thành công của mô hình một cửa tại các Sở, ngành, địa phương, UBND tỉnh đã tổ chức thí điểm thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại bệnh viện Bà Rịa. Kết quả đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại trong cung ứng dịch vụ công ngành y tế, qua đó đã nâng cao sự hài lòng của bệnh nhân, thân nhân. Năm 2017, Bệnh viện Bà Rịa được Bộ Y tế xếp hạng thứ 5/29 Bệnh viện tốt nhất về chỉ số hài lòng.

           9) Ban hành Đề án khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Trong năm 2017 đã khảo sát đối với Thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế và Thủ tục đăng ký kinh doanh, Khám và điều trị bệnh nội và ngoại trú. Trong năm 2018, khảo sát đối với Thủ tục Kết hôn, Thủ tục cấp phép xây dựng, Thủ tục đối với ngành Thuế. Kết quả cho thấy trên 80% người dân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ của cơ quan nhà nước, trong đó lĩnh vực đăng ký kinh doanh và thủ tục 3 trong 1 có tỷ lệ hài lòng trên 90%.

10) Hàng năm, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra CCHC trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng quy định của Bộ Nội vụ, đảm bảo hoàn thành kiểm tra 30% số lượng các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Đoàn cũng tiến hành kiểm tra đột xuất công tác CCHC của các xã, phường, thị trấn nơi có chỉ số CCHC thấp hoặc chỉ số hài lòng của người dân chưa cao. Trong giai đoạn 2016-2018, Đoàn kiểm tra CCHC đã tiến hành kiểm tra 75 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (trung bình 25 cơ quan, đơn vị 01 năm). Qua các đợt kiểm tra đã kịp thời phát hiện những hạn chế trong thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời.

          Với sự quan tâm của các Bộ ngành Trung ương, của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu  đã đạt được những kết quả cơ bản và rõ nét trên cả 6 nội dung. Hệ thống văn bản pháp quy tiếp tục được đổi mới và hoàn thiện; công tác cải cách TTHC được từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả thiết thực; chất lượng đội ngũ CBCCVC được nâng lên rõ rệt, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị của tỉnh tiếp tục được củng cố, sắp xếp theo đúng quy định của Trung ương và thực tiễn địa phương. Đẩy mạnh việc đưa các đơn vị sự nghiệp công lập ra thực hiện tự chủ theo quy định, giảm gánh nặng ngân sách nhà nước. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và giải quyết TTHC.

          Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế trong thực hiện CCHC tại địa phương như một số công việc, nhiệm vụ đã được xác định tại kế hoạch CCHC hàng năm của UBND tỉnh tiến độ còn chậm. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát CCHC của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chưa thực sự quyết liệt. Các đơn vị có sự chủ động cắt giảm thời gian giải quyết tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nhưng chậm cập nhật trên phần mềm một cửa. Công tác niêm yết công khai TTHC tuy đã thực hiện theo đúng quy định nhưng có nơi chưa cập nhật kịp thời theo Bộ TTHC đã được chuẩn hóa. Tình trạng hồ sơ trễ hẹn còn xảy ra. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hiệu quả chưa cao.

          Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị tổng kết CCHC năm 2018

Tại Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2018, sơ kết phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2016-2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực có hiệu quả Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản QPPL nhằm triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tăng cường công tác phố biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến CBCCVC và trong nhân dân. Triển khai triệt để việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Đưa một số TTHC của cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh vào thực hiện tại bộ phận một cửa. Triển khai mở rộng thực hiện cơ chế một cửa tại các Đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân, tổ chức. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

                                                    Nguyễn Thị Huệ - Sở Nội vụ