Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ngày 02/8/2018, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 87KH-UBND khảo sát sự hài lòng của tổ chức, người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018, cụ thể: thủ tục hành chính cấp giấy phép xây dựng tại UBND cấp huyện; thủ tục hành chính đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã và thủ tục hành chính tại các cơ quan ngành thuế trên địa bàn.

 

Để tiếp tục điều tra đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính, ngày 02/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về việc khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, gồm lĩnh vực Thuế, thủ tục cấp phép xây dựng cấp huyện và đăng ký kết hôn của UBND cấp xã với quy mô 4.000 phiếu điều tra. UBND tỉnh giao Bưu điện tỉnh là đơn vị độc lập để thực hiện tổ chức lấy ý kiến khảo sát từ người dân, tổ chức nhằm tăng cường tính minh bạch, khách quan từ đơn vị điều tra xã hội học. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát công tác điều tra xã hội học trên địa bàn toàn tỉnh.

Việc khảo sát hài lòng người dân, tổ chức được đảm bảo khách quan, chính xác, đo lường được sự hài lòng của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh. Kết quả khảo sát giúp UBND tỉnh kịp thời nắm được chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính công, cung cấp dịch vụ công và năng lực, đạo đức của công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, thu thập ý kiến đóng góp của người dân, tổ chức để định hướng các giải pháp cải thiện chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính công, dịch vụ công và nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức, cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Điều tra viên Bưu điện tỉnh phỏng vấn trực tiếp tại địa chỉ người dân năm 2018

Kết quả tổng quan năm 2018 như sau: Sự hài lòng về lĩnh vực thuế đạt 83.23%; Sự hài lòng về thủ tục hành chính xin cấp giấy phép xây dựng đạt 80.49%; Sự hài lòng về  thủ tục hành chính đăng ký kết hôn đạt 86.3%.  Cụ thể:

Chỉ số hài lòng chung của người dân, tổ chức đối với toàn bộ quá trình giải quyết TTHC lĩnh vực thuế là 83.23%. Trong đó Chi cục Thuế thị xã Phú Mỹ có tỷ lệ hài lòng cao nhất đạt 96,31%, tiếp đến là Chi cục Thuế huyện Côn Đảo với tỷ lệ hài lòng đạt 95,63%, và đơn vị có tỷ lệ hài lòng thấp nhất là Chi cục Thuế thành phố Bà Rịa với tỷ lệ 71,72%.

Chỉ số hài lòng chung của người dân, tổ chức đối với toàn bộ quá trình giải quyết TTHC lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng cấp huyện là 80.49%. Địa phương có tỷ lệ hài lòng cao nhất là UBND thị xã Phú Mỹ đạt tỷ lệ 96.8%, địa phương có tỷ lệ hài lòng thấp nhất là UBND huyện Côn Đảo với tỷ lệ 65.17%.

Chỉ số hài lòng chung của người dân đối với toàn bộ quá trình giải quyết TTHC đăng ký kết hôn cấp xã là 86.3%. Có 06 địa phương đạt tỷ lệ 100% là: UBND xã Kim Long (Châu Đức), xã Bàu Lâm (Xuyên Mộc), phường Long Toàn (Bà Rịa), Hắc Dịch, Phước Hòa, Tân Phước (Phú Mỹ),  Địa phương có tỷ lệ hài lòng thấp nhất là UBND phường Phước Hiệp của thành phố Bà Rịa với tỷ lệ 60.67%.

Qua khảo sát, cho thấy kết quả khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh đối với quá trình, kết quả khi thực hiện thủ tục hành chính, hoặc dịch vụ hành chính đa số điều đạt và vượt so với mục tiêu chung của toàn quốc là nâng sự hài lòng của tổ chức, công dân là 80% đến năm 2020. Đây là kết quả của sự nỗ lực của các CBCCVC trong việc thực hiện nghiêm các quy định về TTHC, về cơ chế một cửa một cửa liên thông và sự đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng CBCCVC hướng đến nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân.

Tuy nhiên, qua kết quả khảo sát còn một số cơ quan, đơn vị vẫn còn những ý kiến đánh giá chưa thuận tiện, dễ dàng trong tìm hiểu các thông tin về TTHC, hay thông tin công khai chưa kịp thời; vẫn còn công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hướng dẫn chưa rõ ràng, đầy đủ cho cá nhân có giao dịch để hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ; thái độ giao tiếp của một số công chức tiếp nhận, giải quyết thỉnh thoảng còn chưa đúng mực; số lần đi lại để giải quyết TTHC của người dân tuy đã giảm nhưng vẫn còn tình trạng phải đi lại nhiều lần để hoàn thành thủ tục. Ngoài ra, người dân, tổ chức có nhiều ý kiến đóng góp để nâng cao chất lượng phục vụ trong thời gian tới tập trung vào việc: Tiếp tục đơn giản hóa TTHC; Mở rộng các hình thức thông tin để người dân dễ dàng tiếp cận về cơ quan và TTHC cần giải quyết; Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC.

Ông Nguyễn Văn Trình – Chủ tịch UBND tỉnh – phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2018; Sơ kết phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2016-2020 và mô hình một cửa trên địa bàn tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị tổ chức quán triệt kết quả khảo sát hài lòng trên đến CBCCVC trong cơ quan, từ đó đưa ra các giải pháp, hành động thiết thực, hiệu quả để tiếp tục duy trì và phát huy những điểm mạnh đã đạt được, đồng thời khẩn trương khắc phục các hạn chế, yếu kém trong thực thi công vụ theo đánh giá của người dân, tổ chức để nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo./.

                                                            Trần Hồng Đức – Sở Nội vụ