Biểu mẫu báo cáo Biểu mẫu báo cáo

Văn bản dự thảo Kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC, cải thiện Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI tỉnh năm 2018 và các năm tiếp theo
Ngày 27/8/2018,, Sở Nội vụ có văn bản số 1203/SNV-CCHC về đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC, cải thiện Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI tỉnh năm 2018 và các năm tiếp theo

 

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý các nôi dung dự thảo đính kèm

 

Du thao_QD ban hanh KH hanh dong nang cao chi so_2018

Du thao_Phu luc chi tiet cac tieu chi_cai thien