Biểu mẫu báo cáo Biểu mẫu báo cáo

Tài liệu Bộ Chỉ số CCHC của tỉnh BRVT theo Quyết định 2925/QĐ-UBND và văn bản hướng dẫn
Đề nghị các đơn vị, địa phương có ý kiến đóng góp

 

Quyết định 2925/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Văn bản 1384/SNV-CCHC của Sở Nội vụ