Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Chỉ đạo thực hiện về tuyển dụng Viên chức ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018 và 2018-2019
Ngày 14/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4479/UBND-SNV về tuyển dụng Viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018 và 2018-2019

Căn cứ ý kiến thống nhất của thường trực HĐND tỉnh tại VB số 23/TB-HĐND ngày 28/3/2018, căn cứ tình hình thực tế công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản chỉ đạo về việc tuyển dụng Viên chức thuộc ngành giáo dục vào đào tạo trên đại bàn tỉnh trong năm học 2017-2018 và 2018-2019.

Chi tiết xem tại Công văn số 4479/UBND-SNV

Sở Nội vụ