Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (PAPI) năm 2017
Ngày 4/4/2018, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP); Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp tổ chức Lễ Công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2017 (PAPI 2017): Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân.

 

Như các năm trước, 6 chỉ số đo lường của PAPI 2017 bao gồm: Thủ tục hành chính công; Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Trách nhiệm giải trình với người dân; Công khai, minh bạch; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Cung ứng dịch vụ công.

 

Trong đó, vấn đề chính sách và thực tiễn trong năm 2017 được cơ quan nghiên cứu PAPI tiến hành khảo sát là giảm nghèo, bảo vệ môi trường và quản trị điện tử (cung cấp và tiếp cận thông tin qua cổng thông tin điện tử của chính quyền). Đây là những vấn đề tạo nên thách thức song hành với quá trình phát triển kinh tế-xã hội chung của cả nước, trong bối cảnh dân trí ngày càng cao, yêu cầu tương tác của người dân với chính quyền đòi hỏi trình độ quản trị hành chính công có chất lượng tốt. Theo quan điểm của cơ quan thực hiện PAPI, các dữ liệu được khảo sát, công bố hàng năm là thông tin, dẫn chứng thực tiễn để cơ quan hành chính có hành động cải thiện hiệu quả quản trị công trong giai đoạn tới.

Khảo sát PAPI sử dụng phương pháp khảo sát ý kiến của công dân cư trú tại địa bàn cơ sở, trụ sở chính quyền cấp xã, tại thôn/ấp/tổ dân phố,… Năm 2017, PAPI tiến hành khảo sát trên 14.000 người từ 18 tuổi trở lên, trong đó nữ giới chiếm 52,6%, dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ 83,5%, làm việc trong khối ngành nông nghiệp chiếm 50,24%, trình độ học vấn 12/12 chiếm 24,34%. Khảo sát thông qua phỏng vấn trực tiếp người dân, khoảng 500 câu hỏi với thời lượng 45 đến 60 phút, kết quả được lưu lại bằng máy tính bảng và chuyển trực tiếp về trung tâm dữ liệu chung thông qua kết nối Internet. Mỗi chỉ số nội dung có điểm số tối đa là 10 điểm, số điểm tối đa để đánh giá chỉ số PAPI là 60 điểm.

Theo kết quả đánh giá Chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2017, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đạt 38,92/60 điểm, xếp hạng thứ 05/63 tỉnh, thành phố (tính theo số điểm đã công bố), tăng 2,61 điểm và tăng 21 bậc so với năm 2016, nằm trong nhóm các tỉnh đạt điểm cao nhất. 

Năm 2017, tỉnh có 05/06 chỉ số nội dung tăng điểm và chỉ có 01 chỉ số nội dung giảm điểm so với năm 2016. Có 03/6 chỉ số nội dung là Cung ứng dịch vụ công, Công khai-minh bạch và Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công của tỉnh BRVT nằm trong nhóm đạt được điểm cao nhất. Ngoài ra, 03 chỉ số nội dung còn lại của tỉnh đều nằm trong nhóm đạt điểm trung bình cao.

Trên thang điểm 10, các chỉ số nội dung PAPI năm 2017 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cụ thể như sau:

- Chỉ số Tham gia người dân ở cơ sở: năm 2017, chỉ số của tỉnh đạt 5.59 điểm, tăng 0.71 điểm so với năm 2016. Xếp hạng thứ 20/63 tỉnh/thành phố (tăng 33 bậc so với năm 2016), từ nhóm đạt điểm thấp nhất vươn lên nhóm đạt điểm trung bình cao.

- Chỉ số Công khai minh bạch: năm 2017, chỉ số của tỉnh đạt 6.34 điểm, tăng 0.83 điểm so với năm 2016. Xếp hạng thứ 04/63 tỉnh/thành phố (tăng 32 bậc so với năm 2016), từ nhóm đạt điểm trung bình thấp vươn lên nhóm đạt điểm cao nhất.

- Chỉ số Trách nhiệm giải trình với người dân: năm 2017, chỉ số của tỉnh đạt 5.18 điểm, giảm 0.47 điểm so với năm 2016. Xếp hạng thứ 24/63 tỉnh/thành phố (giảm 16 bậc so với năm 2016), từ nhóm đạt được điểm cao nhất cả nước rơi xuống nhóm đạt điểm trung bình cao.

- Chỉ số Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công: năm 2017, chỉ số của tỉnh đạt 6.75 điểm, tăng 1.28 điểm so với năm 2016. Xếp hạng thứ 11/63 tỉnh/thành phố (tăng 39 bậc so với năm 2016), từ nhóm đạt điểm thấp nhất vươn lên nhóm đạt điểm cao nhất.

- Chỉ số Thủ tục hành chính công: năm 2017, chỉ số của tỉnh đạt 7.23 điểm, tăng 0.25 điểm so với năm 2016. Xếp hạng thứ 25/63 tỉnh/thành phố (tăng 21 bậc so với năm 2016), từ nhóm đạt điểm trung bình thấp vươn lên nhóm đạt điểm trung bình cao.

- Chỉ số Cung ứng dịch vụ công: Năm 2017, chỉ số của tỉnh BR-VT đạt 7.83 điểm, chỉ tăng 0.01 điểm so với năm 2016. Từ vị trí thứ 02/63 tỉnh/thành phố  vươn lên dẫn đầu cả nước.

Xu thế biến đổi chỉ số PAPI của tỉnh qua các năm:

Năm công bố

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Điểm số

39.95

37.93

38.42

38.10

34.46

36.31

38.92

Xếp hạng

2

13

11

11

44

26

5

 

Như vậy, chỉ số PAPI của tỉnh qua các năm có sự thay đổi tích cực, đặc biệt từ năm 2015 trở lại đây. Kết quả trên thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo tỉnh nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Ngô Minh Dũng - Sở Nội vụ