Biểu mẫu báo cáo Biểu mẫu báo cáo

Tài liệu cuộc họp chiều ngày 20/9/2017 - Thông qua Bộ chỉ số CCHC của các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh
Tài liệu tại File đính kèm

Dự thảo Bộ chỉ số