Biểu mẫu báo cáo Biểu mẫu báo cáo

Tài liệu cuộc họp chiều ngày 21/9/2017 - Thông qua Bộ chỉ số CCHC cấp Sở và triển khai dịch vụ công theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ
Tài liệu tại file đính kèm

Bộ chỉ số

Triển khai dịch vụ công