Dự Thảo Online Dự Thảo Online

Dự thảo
Dự thảo Quyết định về làm việc buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các TTHC tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực thống kê: Cải cách hành chính
Cơ quan soạn thảo: Sở Nội vụ
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 12/03/2019
Số lượt xem: 1417
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các TTHC đối với một số cơ quan, đơn vị

 

Số:       /2019/QĐ-UBND                 Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng     năm 2019

 

DỰ THẢO

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần

để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT- BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm Công tác cải cách hành chính nhà nước;

Theo đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số       /TTr-SNV ngày ..… tháng .... năm 2019 về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã:

1. Thủ tục hành chính thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Sở Giao thông Vận tải: thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe các hạng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

b) Sở Tư pháp:

- Thủ tục cấp Lý lịch tư pháp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

- Thủ tục về Công chứng, Chứng thực tại các Phòng Công chứng.

2. Thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ: thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: đất đai, xây dựng, chính sách xã hội, đăng ký kinh doanh, tư pháp.

3. Thủ tục về Chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã:

a) Tại thành phố Vũng Tàu: Ủy ban nhân dân phường 1, Ủy ban nhân dân phường 7, Ủy ban nhân dân phường 11.

b) Tại thành phố Bà Rịa: Ủy ban nhân dân phường Phước Hiệp.

c) Tại huyện Đất Đỏ: Ủy ban nhân dân thị trấn Đất Đỏ.

d) Tại huyện Châu Đức: Ủy ban nhân dân thị trấn Ngãi Giao, Ủy ban nhân dân xã Kim Long.

e) Tại huyện Xuyên Mộc: Ủy ban nhân dân thị trấn Phước Bửu.

g) Tại thị xã Phú Mỹ: Ủy ban nhân dân phường Hắc Dịch, Ủy ban nhân dân phường Mỹ Xuân, Ủy ban nhân dân phường Phú Mỹ, Ủy ban nhân dân phường Phước Hòa.

4. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan thuộc hệ thống ngành dọc (thuế, kho bạc, công an,...): thực hiện theo quy định, hướng dẫn cụ thể của các Bộ, ngành trung ương chủ quản.

5. Ngoài các thủ tục hành chính nêu tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 điều này, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ nhu cầu thực tế của công dân, tổ chức và tình hình thực tế tại cơ quan, địa phương lựa chọn những thủ tục hành chính khác, địa bàn xã, phường, thị trấn thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định này.

6. Đối với thủ tục cấp giấy chứng tử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải bố trí, phân công công chức tư pháp giải quyết kịp thời khi người dân có nhu cầu.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức, chế độ chính sách và điều kiện làm việc

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, phân loại các thủ tục hành chính giải quyết ngay trong ngày, các thủ tục hành chính có ghi giấy hẹn; tổ chức sắp xếp cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính một cách khoa học, hợp lý, đảm bảo không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc khác trong tuần, bảo đảm hiệu quả công việc.

2. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần sẽ được nghỉ bù vào các ngày khác, bảo đảm làm việc 40 giờ trong tuần theo quy định và được hưởng phụ cấp làm thêm giờ bằng 100% tiền lương giờ (tính cho số giờ làm việc thực tế). Trường hợp không thể bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ bù thì được cơ quan thanh toán khoản tiền công bằng 200% tiền lương giờ (tính cho số giờ làm việc thực tế) theo quy định của Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT- BNV-BTC ngày 05/01/2005 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

3. Kinh phí phục vụ cho việc bố trí làm việc ngày thứ bảy hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết) để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính do ngân sách nhà nước đảm bảo, cụ thể:

a) Đối với các Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã: kinh phí thực hiện làm việc buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần do ngân sách nhà nước bảo đảm và được tính trong dự toán chi hoạt động thường xuyên theo định mức giao hàng năm cho các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành.

b) Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: kinh phí thực hiện làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần tuần do ngân sách nhà nước bảo đảm và được tính trong dự toán chi hoạt động thường xuyên theo định mức giao hàng năm và từ nguồn thu của đơn vị.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần theo quy định. Chủ động công tác thông tin tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan Báo, Đài trên địa bàn thông báo rộng rãi về chủ trương này để cá nhân, tổ chức biết và thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Nội vụ.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần tại các cơ quan, đơn vị; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, sửa đổi Quyết định này cho phù hợp.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày        tháng        năm 2019 và thay thế Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 09 tháng 2 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo Quyết định về làm việc buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các TTHC tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha