Dữ liệu chỉ số cải cách hành chính Dữ liệu chỉ số cải cách hành chính

Dự thảo nội dung Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020
Ngày 28/09/2020, Sở Nội vụ có ban hành Công văn số 1309/SNV-CCHC V/v đề nghị góp ý dự thảo nội dung Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020

 

Chi tiết xem tại file đính kèm:

1309 SNV