Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Công bố kết quả xác định Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2016
Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2015 của các Sở, ban, ngành, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn tại Trung tâm Hội nghị tỉnh

Ngày 26 tháng 5 năm 2017, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố kết quả Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh năm 2016 được thông qua ngày 05/5/2017 tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh

Kết quả xếp hạng và chi tiết Chỉ số CCHC năm 2016 tại các Bảng, Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1177/QĐ-UBND như sau:

1. Kết quả tổng hợp, xếp hạng

Bảng 1 - cấp Sở

Bảng 2 - các Cơ quan Trung ương

Bảng 3 - cấp huyện

Bảng 4 - cấp xã

2. Kết quả chi tiết

Phụ lục 1 - cấp Sở

Phụ lục 2 - các Cơ quan Trung ương

Phụ lục 3 - cấp huyện

Phụ lục 4.1 - cấp xã Bà Rịa

Phụ lục 4.2 - cấp xã Châu Đức

Phụ lục 4.3 - cấp xã Đất Đỏ

Phụ lục 4.4 - cấp xã Long Điền

Phụ lục 4.5 - cấp xã Tân Thành

Phụ lục 4.6 - cấp xã Vũng Tàu

Phụ lục 4.7 - cấp xã Xuyên Mộc