Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Công bố kết quả xác định Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2014
Ngày 29/5/2015, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1125/QĐ-UBND về việc công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2014 của các Sở, ban, ngành; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBDN các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn.

Chi tiết nội dung Quyết định và các biểu mẫu đính kèm, cụ thể:

Quyết định số 1125/QĐ-UBND

Bảng số 1: Chỉ số CCHC của Sở, ban, ngành

Bảng số 2: Chỉ số CCHC của cơ quan trung ương

Bảng số 3: Chỉ số CCHC của UBND các huyện

Bảng số 4: Chỉ số CCHC của UBND các xã, phường, thị trấn

- Phụ lục số 4: Chi tiết điểm số các xã, phường thuộc TPVT

- Phụ lục số 5: Chi tiết điểm số các xã, phường thuộc TPBR

- Phụ lục số 6: Chi tiết điểm số các xã, thị trấn thuộc huyện Tân Thành

- Phụ lục số 7: Chi tiết điểm số các xã, thị trấn thuộc huyện Xuyên Mộc

- Phụ lục số 8: Chi tiết điểm số các xã thuộc huyện Châu Đức

- Phụ lục số 9: Chi tiết điểm số các xã, thị trấn thuộc huyện Long Điền

- Phụ lục số 10: Chi tiết điểm số các xã, thị trấn thuộc huyện Đất Đỏ