Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Công bố kết quả xác định Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2013
Ngày 01/12/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2651/QĐ-UBND về việc công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2013 của các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn.

1. Chỉ số theo dõi, đánh giá xếp hạng kết quả CCHC của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

          Theo kết quả Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2013 của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thì Kho bạc nhà nước tỉnh BR-VT  đứng đầu bảng xếp hạng với Chỉ số đạt 79,50 điểm; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đứng cuối bảng với Chỉ số là 51,25 điểm. Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2013 của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh được đánh giá theo 2 nhóm cụ thể như sau:

          - Nhóm đạt kết quả Chỉ số CCHC khá là nhóm các đơn vị đạt Chỉ số từ 65 đến 80 bao gồm Kho bạc nhà nước tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh.

          - Nhóm đạt Chỉ số CCHC Trung bình là các đơn vị đạt Chỉ số từ 50 đến 64 điểm là Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh.

          - Không có đơn vị nào đạt kết quả Xuất sắc và tốt.

          2. Chỉ số Cải cách hành chính của các sở, ban, ngành:

          Kết quả Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2013 của các sở, ban, ngành được chia thành thành 03 nhóm là: khá, trung bình và yếu (không có đơn vị nào đạt được điểm số ở mức rất tốt và tốt). Trong đó, có 09 đơn vị xếp loại khá, 10 đơn vị xếp loại trung bình và 02 đơn vị xếp loại yếu; chênh lệch giữa đơn vị cao điểm nhất và đơn vị thấp điểm nhất là 34 điểm. Bình quân số điểm đạt được của các sở, ban, ngành là 61,96 điểm. Theo đó, Sở Tư pháp đứng đầu bảng xếp hạng với kết quả đạt được 73,5 điểm và Ban Quản lý phát triển Côn Đảo đứng cuối bảng với kết quả là 39,5 điểm.

          3. Chỉ số Cải cách hành chính của UBND các huyện, thành phố:

          Về kết quả đánh giá, xếp hạng của UBND các huyện, thành phố có 01 đơn vị xếp loại tốt, 04 đơn vị xếp loại khá và có 03 đơn vị xếp loại trung bình (không có đơn vị nào đạt loại rất tốt). Đơn vị có kết quả tốt nhất đạt 81,35 điểm trong khi đó đơn vị có số điểm thấp nhất là 54,5 điểm (chênh lệch 26,85 điểm). Điểm bình quân là 65,95 điểm.

          Đứng đầu bảng xếp hạng là UBND Thành phố Bà Rịa với kết quả đạt được là 81,35 điểm và đứng cuối bảng xếp hạng là UBND Thành phố Vũng Tàu với kết quả là 54,5 điểm.

          4. Chỉ số CCHC của UBND các xã, phường, thị trấn

          Về kết quả đánh giá, xếp hạng của UBND các xã, phường, thị trấn có 04 đơn vị xếp loại tốt, 32 đơn vị xếp loại khá, 36 đơn vị xếp loại trung bình và 10 đơn vị xếp loại yếu (không có đơn vị nào đạt loại rất tốt). Đơn vị có kết quả tốt nhất đạt 84,25 điểm là UBND xã Long Tân huyện Đất Đỏ trong khi đó đơn vị có số điểm thấp nhất là UBND Phường Nguyễn An Ninh Thành phố Vũng Tàu với số điểm đạt được 33 điểm(chênh lệch 51,25 điểm). Điểm bình quân là 62,56 điểm

          Ngoài Chỉ số tổng hợp, báo cáo có tính toán và phân tích đầy đủ các Chỉ số thành phần  để đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng chỉ số thành phần đối với Chỉ số CCHC của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đây là những thông tin quan trọng để các cơ quan, đơn vị, địa phương nhìn nhận, đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu của mình để có giải pháp chấn chỉnh, nâng cao chất lượng cải cách hành chính của mình trong những năm tiếp theo.

Báo cáo Chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của tỉnh BR-VT

Phụ lục 1: Chỉ số CCHC 2013 của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

Phụ lục 2: Chỉ số CCHC 2013 của các sở, ban, ngành

Phụ lục 3: Chỉ số CCHC 2013 của UBND các huyện, thành phố

Phụ lục 4: Chỉ số CCHC 2013 của UBND các xã, phường, thị trấn

Đào Mai Cường

 Phó Trưởng Phòng CCHC Sở Nội vụ