Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

TRỰC TIẾP CHẤM ĐIỂM BỘ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI MỘT SỐ SỞ, BAN, NGÀNH
Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai, xác định chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2013 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Nội vụ đã triển khai tới các cơ quan, đơn vị, địa phương để tự chấm điểm và báo cáo về Sở Nội vụ theo quy định.

Nhằm đảm bảo đúng tiến độ theo Kế hoạch của UBND tỉnh vào ngày 21/8/2014, ngày 04/9/2014 và ngày 09/9/2014 Tổ đánh giá chấm điểm của tỉnh đã tổ chức chấm điểm trực tiếp với 15 Sở, ban, ngành.

Qua việc cung cấp các tài liệu kiểm chứng và báo cáo giải trình của các sở, ngành và sự thống nhất của các thành viên Tổ đánh giá, chấm điểm, kết quả đạt được của các đơn vị như sau:

1. Sở Tài chính: 57 điểm

2. Sở Nội vụ: 60,75 điểm

3. Sở Tài nguyên – Môi trường: 52,25 điểm

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 45,85 điểm

5. Sở Xây dựng: 50,75 điểm

6. Ban Quản lý các khu công nghiệp: 42,5 điểm

7. Sở Ngoại vụ: 45 điểm

8. Công an tỉnh: 48,75 điểm

9. Sở Lao động thương binh và Xã hội: 51 điểm

10. Sở Công thương: 60 điểm

11. Ban Dân tộc: 39,5 điểm

12. Sở Giáo dục và Đào tạo: 42,5 điểm

13. Sở Văn hóa thể thao và Du lịch: 42,75 điểm

14. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 52,75 điểm

15. Thanh tra tỉnh: 31,5 điểm

Tổ đánh giá chấm điểm sẽ tiếp tục thực hiện chấm điểm trực tiếp đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới. Để việc chấm điểm, đánh giá chỉ số cải cách hành chính được thuận lợi, chính xác, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu kiểm chứng và phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách làm việc với Tổ đánh giá của tỉnh.

     Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phòng CCHC