Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Chỉ đạo về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 8754/UBND-SNV về thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng.

 

 

Theo văn bản trên, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan hành chính thuộc tỉnh (sở), chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh thực hiện các nội dung: Từ ngày 3/9/2019 đến ngày 31/12/2021 các sở, đơn vị sự nghiệp, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc thi tuyển đối với các vị trí lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương (sau khi thi tuyển mới bổ nhiệm); trừ các trường hợp do Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương bổ nhiệm không qua thi tuyển.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu bổ nhiệm mới cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp phòng và cơ quan, đơn vị thực hiện hợp nhất (theo Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII) nếu chưa có phương án sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý đều phải thực hiện theo hình thức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; trừ một số vị trí thuộc diện Tỉnh ủy quản lý do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định việc bổ nhiệm hoặc thi tuyển.

Trên cơ sở Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 12/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng; các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa và xây dựng kế hoạch thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý còn thiếu so với cơ cấu quy định và gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc thực hiện bổ nhiệm mới cán bộ lãnh đạo, quản lý và thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp phòng là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hàng năm và cả nhiệm kỳ đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu.

 

Nguồn: http://www.baobariavungtau.com.vn