Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Tổ chức triển khai xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Việc ban hành văn bản chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian tới theo chủ trương của Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến 2025 (gọi tắt là Nghị quyết 17/NQ-CP).

 

 

Văn bản chỉ đạo dựa trên cơ sở Nghị quyết số 17/NQ-CP; Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 25/5/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Kế hoạch hành động của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP; Báo cáo số 5833/BC-VPCP ngày 03/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP và một số quy định, hướng dẫn có liên quan của Bộ ngành Trung ương.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm:

a) Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ triển khai, chất lượng xây dựng chính quyền điện tử tại cơ quan, đơn vị mình. Gương mẫu, đi đầu trong việc sử dụng chữ ký số cá nhân để phê duyệt các văn bản, hồ sơ điện tử.

b) Quán triệt cho toàn thể công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của mình về chủ trương xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh; yêu cầu sự vào cuộc mạnh mẽ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công chức, viên chức ở những vị trí việc làm có ứng dụng công nghệ thông tin phải tự động cập nhật trình độ để đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; lấy đó làm tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.

c) Khẩn trương tổ chức triển khai các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP ban hành theo Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 25/5/2019 của UBND tỉnh; đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Lưu ý khi triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ ngành Trung ương hướng dẫn và Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đồng thời phải có giải pháp tích hợp, tận dụng các hệ thống thông tin đang vận hành hiệu quả, ổn định tại tỉnh, tránh lãng phí nguồn lực.

d) Chỉ đạo tăng cường cung cấp thông tin trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình, nhất là những thông tin quản lý nhà nước cần phải công khai, minh bạch theo quy định; tăng cường việc giao tiếp với người dân, doanh nghiệp qua internet để đưa chính quyền tới gần dân hơn (như: trao đổi qua email; đối thoại, lấy ý kiến trực tuyến; tuyên truyền, phổ biến chính sách thông qua mạng xã hội;…).

đ) Đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đảm bảo đủ 100% theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, tổ chức thực hiện các giải pháp để tăng số lượng nộp hồ sơ trực tuyến, đảm bảo đến tháng 12/2020 tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của từng cơ quan, đơn vị đạt từ 20% trở lên theo quy định.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP ban hành theo Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 25/5/2019 của UBND tỉnh; định kỳ hàng quý báo cáo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện, hiệu quả xây dựng chính quyền điện tử của các sở, ngành và các địa phương.

b) Làm đầu mối tổng hợp việc thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ theo định kỳ hàng quý và đột xuất khi có yêu cầu, đồng thời cập nhật số liệu vào phần mềm tổng hợp báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

c) Khẩn trương tổ chức triển khai các dự án về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin nền tảng để làm cơ sở và phục vụ triển khai các hệ thống thông tin ứng dụng.

d) Khẩn trương triển khai phần mềm quản lý văn bản (hoàn thành trước 31/10/2019) và phần mềm 1 cửa điện tử tập trung (hoàn thành trước 31/12/2019); đảm bảo đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật đồng thời tích hợp, liên thông dữ liệu các cấp hành chính ở địa phương và kết nối với Trung ương theo quy định.

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh

a) Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công của tỉnh, kết nối với hệ thống phần mềm 1 cửa điện tử tập trung (hoàn thành trước 31/12/2019); kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo lộ trình của Văn phòng Chính phủ.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị đề xuất giải pháp hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp đối với dịch vụ công để đảm bảo đến tháng 12/2020 có 100% dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc theo quy định.

c) Nâng cao chất lượng Cổng thông tin điện tử của tỉnh; thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt động của các cổng/trang thông tin điện tử sở, ngành, UBND cấp huyện và đôn đốc việc cập nhật thông tin theo quy định pháp luật.

d) Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi nhiệm vụ triển khai chính quyền điện tử để kịp thời báo cáo Văn phòng Chính phủ theo yêu cầu.

đ) Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi về thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

4. Giao Sở Nội vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khảo sát, thống kê trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của đội ngũ công chức, viên chức của tỉnh theo chuẩn quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2019.

b) Nghiên cứu, tham mưu đưa tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin vào xét thi đua hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị cần kịp thời báo cáo (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) để nghiên cứu, hướng dẫn, phối hợp thống nhất xử lý hoặc báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

(Nguồn: Công văn 7849/UBND-VP)