Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV và số 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ
Ngày 28/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2738/UBND-SNV về triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV và số 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ

 

Chi tiết xem tại file đính kèm

Công văn số 2738/UBND-SNV

Thông tư số 01/2019/TT-BNV

Thông tư số 02/2019/TT-BNV