Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Kết quả kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại Sở Du lịch tỉnh BRVT
Ngày 25/7/2018 Đoàn kiểm tra CCHC do Sở Nội vụ chủ trì đã tiến hành kiểm tra theo lịch đối với Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kế hoạch kiểm tra được thực hiện theo Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh.

 

Sở Du lịch được thành lập và đi vào hoạt động chính thức gần 2 năm, Lãnh đạo Sở Du lịch có sự quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nội dung công tác cải cách hành chính. Qua buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra nhận thấy đơn vị đã thực hiện tốt, có hiệu quả một số nội dung như sau:

Lãnh đạo Sở đã tích cực chỉ đạo công chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; tổ chức các Hội nghị xúc tiến du lịch, gặp gỡ doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực du lịch, giao ban ngành…nghiên cứu, đưa ra các sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để áp dụng tại Sở, tham gia cuộc thi ý tưởng khoa học lĩnh vực du lịch và đã nhận được giải thưởng của cuộc thi năm 2017.

Ảnh: Trưởng đoàn kiểm tra thông qua một số nội dung kiểm tra thực tế

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tốt, đảm bảo tỷ lệ đúng hạn cao. Đến nay, Sở đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết 05/17 TTHC đạt khoảng 26%. Niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch trên Trang thông tin điện tử của đơn vị và Trang thông tin điện tử dịch vụ công cấp tỉnh. Đơn vị đã ban hành văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn thuộc Sở, thực hiện sắp xếp giảm 01 phòng chuyên môn, tinh giản 01 biên chế theo lộ trình quy định; thực hiện bố trí công chức theo đúng vị trí việc làm và bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực đã được phê duyệt. Tích cực cung ứng dịch vụ công mức độ 3, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hiện nay Trang Thông tin điện tử của Sở đã cung cấp 15 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Sở Du lịch thời gian chưa đảm bảo, nội dung còn chung chung, chưa có sản phẩm cụ thể và thời gian hoàn thành; việc thực hiện cập nhật phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính chưa đầy đủ, kịp thời;  một số văn bản hành chính thông thường chưa thực hiện đúng về thể thức trình bày văn bản hành chính theo quy định của Thông tư 01/2011/TT-BNV.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra đề nghị Sở Du lịch tập trung thực hiện tốt các công tác sau: Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm cần có sản phẩm cụ thể, thời gian hoàn thành, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; rà soát, tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 24/CT-UBND; thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo đúng các biểu mẫu quy định; tuân thủ đúng các quy định về thể thức trình bày văn bản hành chính tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành hiệu quả; cập nhật phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính kịp thời.

Phòng CCHC – Sở Nội vụ