Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Triển khai thực hiện Văn bản số 2145/BNV-CQĐP ngày 17/5/2018 của Bộ Nội vụ
Ngày 06/6/2018, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 781/SNV-XDCQ về triển khai thực hiện Văn bản số 2145/BNV-CQĐP ngày 17/5/2018 của Bộ Nội vụ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại CV số 4998/UBND-Vp ngày 28/5/2018 về việc giao Sở Nội vụ chủ trù phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhát thực hiện quy định về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn liền với thực hiện NQ TW6.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Văn bản số 781/SNV-XDCQ