Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ năm 2018
Ngày 06/02/2018, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 42/KH-SNV về tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ năm 2018

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm,

Kế hoạch số 42/KH-SNV