Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Rà soát, đăng ký bồi dưỡng chuẩn hóa tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo, quản lý
Ngày 30/01/2018, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 135/SNV-CCVC về tiếp tục rà soát, đăng ký bồi dưỡng chuẩn hóa tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo, quản lý

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Văn bản số 135/SNV-CCVC 

MAU 01-02-03-04-05. KH CHUAN HOA CBCCVC LANH DAO QUAN LY 2018