Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Dự thảo Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh BRVT năm 2018
Nội dung Dự thảo gồm: dự thảo Kế hoạch CCHC và Phụ lục Kế hoạch CCHC năm 2018 Chi tiết xem tại File đính kèm

 

 

Chi tiết góp ý vui lòng gửi Văn bản về Sở Nội vụ trước ngày 08/12, và qua email:  caicachhanhchinhbrvt@gmail.com

Dự thảo Kế hoạch CCHC 2018

Dự thảo Phụ lục Kế hoạch CCHC 2018