Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Triển khai một số nội dung về kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã năm 2017 trên địa bàn tỉnh BR-VT
Ngày 25/01/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về tổ chức kiểm tra thí điểm sát hạch công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT. Hội đồng kiểm tra sát hạch công chức cấp xã vào ngày 02/11/2017 có Công văn số 58/CV-HDKTSH về triển khai Nội quy, đề cương và các văn bản có liên quan phục vụ ký kiểm tra sát hạch. Chi tiết tham khảo Tài liệu đính kèm

- Kế hoạch kiểm tra sát hạch:  Kế hoạch 10/KH-UBND

- Công văn triển khai: CV số 58/CV-HDKTSH 

Tài liệu bao gồm:

- Nội quy sát hạch 

- Đề cương sát hạch

- Văn bản tham khảo:

+ Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 13/10/2015 về tăng cường công tác Bảo vệ môi trường

+ Quyết định 452/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quy chuẩn nông thôn mới

+ Quyết định 48/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng

+ Quyết định 3808/QĐ-BNN-TCCB của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn