Đề án cải cách hành chính Đề án cải cách hành chính

Dự thảo Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017
Ngày 18/7/2017, Sở nội vụ ban hành Văn bản 890/SNV-CCHC đề nghị các cơ quan, đơn vị góp ý Dự thảo Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017

Công văn 890/SNV-CCHC

Dự thảo Kế hoạch khảo sát sự hài lòng

Mẫu phiếu khảo sát