Đề án cải cách hành chính Đề án cải cách hành chính

Đề án thực hiện mô hình một cửa tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 31/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3276/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án thực hiện mô hình một cửa tập trung cấp tỉnh. Đây là 1 bước đột phá trong công tác cải cách hành chính của tỉnh, góp phần công khai, minh bạch và rút gọn thời gian xử lý công việc hồ sơ.

 Quyết định số 3276/QĐ-UBND