Đề án cải cách hành chính Đề án cải cách hành chính

Đề án Tăng cường đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013 -2015
Ngày 14/12/2012, Bộ Nội vụ ban hành quyết định số 1333/QĐ-BNV về phê duyệt Đề án Tăng cường đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013 -2015

Nội dung chi tiết file đính kèm