Đề án cải cách hành chính Đề án cải cách hành chính

Đề án xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
Ngày 28/12/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1383/QĐ-BNV về việc phê duyệt Đề án xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Nội dung chi tiết file đính kèm