Đề án cải cách hành chính Đề án cải cách hành chính

Đề án Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyển cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015
Ngày 14/12/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1332/QĐ-BNV về việc phê duyệt "Đề án Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyển cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015"

Nội dung chi tiết file đínhkèm