Dữ liệu chỉ số cải cách hành chính Dữ liệu chỉ số cải cách hành chính

Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày 03/12/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1294/QĐ-BNV về việc phê duyệt "Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"

Nội dung chi tiết file đính kèm